ŽIVOT ZBORU

Náš život v zbore je založený na skupinkách – spoločenstvách.

Spoločenstvo je určitá skupina ľudí, ktorá sa pravidelne (zväčša týždenne) stretáva v priestoroch nášho zboru (alebo aj mimo neho).
V našom cirkevnom zbore má zastúpenie každá veková kategéria. Od tých najmenších, ktorí sa stretávajú na besiedke, cez mládež, stretnutia rodinného spoločenstva, až po večiereň alebo biblickú hodinku (štúdium Biblie) a spevokol.

Spoločenstvá v našom zbore:

DETSKÁ BESIEDKA,   MLÁDEŽ,

BIBLICKÉ HODINY,   SPEVOKOL .